Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu

Post-Variscan calcite veins and karst sediments from the Solvayovy lomy Quarry: New constraints on the age of hydrothermal processes in the Bohemian Karst

Antonín Zeman, Václav Suchý, Petr Dobeš, Jiří Filip, Petra Hauková

(Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013; str.149-153; ČGS; Praha 2014)

 

 

 

Odkaz na článek zde:

http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2013/Zpr2013D-13.pdf