Skupina jeskyní ve Svatojanské skále

Evidenční čísla 21-008 + 21-009 + 21-045 + 21-058
(K112-87-21-J00008, 009, 045, 058)
Jména jeskyní Pod Křížem + Maštale + Lilijicová + Balvanitá
Lokalita Český kras / Svatojanská skála
Rok objevu Lilijicová 1994, jinak od nepaměti
Souřadnice bodu u kříže Y=764 754,90 m; X=1053 325,68 m; H/Bpv=397,20 m n.m.
Délka chodeb 67 + 28 + 83 + 7 = 185 m
Vertikální rozpětí (denivelace) 30 m (resp. 38 m po Sondu pod křížem)
Vápence devonské (kotýské)
Aktualizace 29.9.2023 MK

Radiotesty z let 1997 a 2008 (Jeroným Zapletal a kolektiv) byla prokázána určitá spojitost všech zásadních jeskyní ve vrcholové partii Svatojanské skály (též Svatojánská skála, U Kříže či Skála), tedy jeskyní Pod Křížem, Maštalí a Lilijicové. Závěrečný úsek Lilijicové jeskyně za Vinným dómem ležící na linii ZSZ-VJV je tvořen závalem kamení a sedimentů zpevněných sintry; do téhož místa míří prostora Portálu a Horní chodba jeskyně Pod Křížem, které jsou na téže linii, avšak o "patro" výš (pokračování uzavřeno sedimenty). Mocnost sedimentů ve Spojovací chodbě bokem ležících Maštalí není dosud známa. A právě mezi těmito konkrétními místy lze realizovat průstup radiových vln, tedy místa jsou od sebe oddělena jinak než pouze kompaktním vápencem. Do prostoru, kde můžeme teoreticky uvažovat o existenci jeskynních chodeb, míří také hypotetická pokračování Balvanité jeskyně a nedalekého Horního trativodu. Radiotest dále prokázal komunikaci Lilijicové s portálkem jihovýchodně od Maštalí a tzv. Sondou pod křížem ležící těsně pod vrcholem.

 

 

Jednotlivé části hypotetického systému:

 

21-008 jeskyně Pod Křížem

Jedná se o známý neodmyslitelný portál (7×10 m) ve velké západní stěně Svatojanské skály (Stěna pod křížem), zhruba 15 m pod vrcholem. Její starší a dnes nepoužívané synonymum jest Nejvyšší. Jeskyni nejspíše původně tvořily dvě nad sebou položené chodby. Pozdějším rozrušením „přepážky“ mezi nimi došlo ke vzniku této velké otevřené prostory (délka prostory je 13 m). Zadní partie jeskyně tvoří prudce stoupající chodbičky, které se zvolna zužují. Jejich neprůlezná pokračování směřují k povrchu při východní patě vrcholového skaliska. Patrně zvířetem byla v roce 2007 chodbička za bodem č.4 prohrabána na povrch. Tím délka jeskyně vzrostla o 2 m na tehdy celkových 50 m, převýšení činilo 10 m. Takto vzniklý vchod byl následně opět uzavřen.

Od července do prosince 2021 byl prolongován východním směrem tzv. Termitín. V prosinci 2022 byla tato nově vykopaná část zaměřena a délka vykopaných prostor stanovena na 17 m, z toho 4 m je komín vzhůru. Celková délka jeskyně tak vzrostla na 67 m a denivelace 11 m.

Radiotestem provedeným 19.1.2008 byla prokázána spojitost s níže ležící jeskyní Lilijicovou (21-045) a tzv. Sondou pod křížem, nacházející se na povrchu za vrcholovým skaliskem.

V minulosti byl v jeskyni nalezen neolitický střep.

 

21-009 jeskyně Maštale

Otevírá se ve žlíbku v severovýchodní straně vrcholové části Svatojanské skály, zhruba 20 m pod křížem, dvěma portály a jedním komínem. Východní vchod o velikosti 5,5 x 3 m se nachází po levé straně mělké strmé skalnaté rokle, asi 30 m od turistické značky. Odtud pokračuje klesající chodba, zužující se do plazivky 1 x 0,5 m, která později "nabere" vzestupný charakter a vyústí v západním portálu (4,5 x 2 m). Ve stropě zde ještě vyúsťuje strmý komín k povrchu (výška 2 m). Dno Spojovací chodby tvoří drobná vápencová suť na písčitém podkladu neogenní terasy. Pod počvou, jak bylo zjištěno letmou sondáží, se chodba rozšiřuje a mohlo by tu existovat propojení s Lilijicovou jeskyní (21-045), jak prokázaly radiotesty (29 m, šikmo dolů). Celková délka Maštalí je 28 metrů, převýšení 6 m.

 

Souřadnice vchodů

Y/JTSK

X/JTSK

H/Bpv

Pod Křížem, Portál 764 759,24 1053 085,90 372,74
Pod Křížem, zadní vchod 764 749,56 1053 083,80 382,52
Maštale, Východní portál 764 725,16 1053 080,63 378,74
Maštale, Západní portál 764 744,68 1053 073,03 377,01
Lilijicová, portál Lilijicové ch. 764 768,97 1053 102,12 352,88
Lilijicová, portál Křupavé ch. 764 764,57 1053 093,23 358,48
Balvanitá, portál 764 761,33 1053 076,10 364,24

 

21-045 Lilijicová jeskyně

Na zřetelně zkrasovělé vrstvě devonských vápenců, položené šikmo v západní stěně Svatojanské skály (též Stěna pod křížem), existuje pět vzájemně si blízkých jeskynních portálů. První a čtvrtý portál (počítáno od shora zleva) zaúsťuje do v současnosti největší známé jeskyně tohoto masivu. Byla objevena prolongačními pracemi v otvoru č.4 - Lilijicové chodbě (0,75 x 2 m) v roce 1994. Původní délka chodby činila 6 m. Dnes je celková délka jeskyně 75 m a sestává kromě Lilijicové chodby ještě z chodby Křupavé (otvor č.1: 3,5 x 2,5 m). Obě se spojují ve Vinném dómu (9 x 4,5 x 4 m), kde je místy krápníková výzdoba - až 25 cm dlouhé stalaktity, záclonky a excentrické výrůstky. Jeskyně končí svahem, tvořeným “prosintrovanou” sutí. Zde je místo radiotesty prokázané spojitosti s jeskyněmi Maštale (21-009), tzv.Sondou pod křížem a především s jeskyní Pod Křížem (21-008). Sintrovou výzdobu bychom nalezli i v místě zvaném HrnecKřupavé chodbě.

Jeskyně dostala název podle zkamenělých lilijic, přítomných v jedné z vápencových vrstev v Lilijicové chodbě.

Pro upřesnění nutno uvést, že portál č.2 - Středová chodba (0,7 x 1,3 m) ukrývá chodbu dlouhou 4 m. Za otvorem č.3 (0,2 x 0,4 m) je úzká chodbička dlouhá pouhých 1,5 m a za portálem č.5 (0,4 x 0,9 m) najdeme 2,5 m dlouhou plazivku. Všechny tři chodby se s Lilijicovou jeskyní patrně pod úrovní sedimentů stýkají. Celková délková suma lokality 21-045 tedy činí 83 metrů s denivelací 11 m.

 

21-058 Balvanitá jeskyně

Nachází se ve Stěně pod křížem (hlavní západní stěna) 13 m šikmo vlevo dolů pod velkým portálem jeskyně Pod Křížem (21-008) a asi 3 m od vyústění zřetelného žlíbku do stěny ve vrcholové partii skály. Její členitý portál má rozměry zhruba 3 x 3 m a je dělený do dvou "pater". V horní úrovni je vlastní jeskyně skládající se z krátké chodbičky profilu 0,7 x 0,7 m ústící do závěrečné síňky, založené na tektonické poruše směru SZ-JV, z níž pokračují 2 kanálky. Jeden vychází po vrstvách ven na povrch (profil 20 x 20 cm) do žlíbku 2,5 m od hrany stěny; druhý pokračuje do masivu do prostoru mezi jeskyněmi Maštale (21-009) a Lilijicová (21-045). Stejným směrem a šikmo dolů míří další zcela neprůlezná chodbička (Horní trativod), ležící již mimo prostory Balvanité j. výše ve žlíbku (3 m) blíže k Maštalím. Ve spodní úrovni Balvanité se nachází jen malý sedimenty ohraničený prostor vzniklý na zřetelně viditelné směrné poruše táhnoucí se šikmo dolů od j. Pod Křížem. Dno jeskyně vyplňují pracho-písčité sedimenty s vápencovou sutí. Je bez výzdoby a její celková délka činí 7 m. Zhruba 9 m pod ní existuje ještě ústí drobné chodbičky o průměru cca 0,5 m vzápětí ukončené sedimenty.

 

 

V nejbližším okolí popisované skupiny jeskyní se dále nachází izolované vykliňující dutiny 21-010 Ostrožná, 21-047 U Paty a 21-059 Bůčková s minimální šancí na pokračování. Případná spojitost „systému“ se vzdálenějšími objekty 21-046 Havraní a 21-048 Těsná není příliš pravděpodobná.

Jeskyně jsou ve správě ZO 1-05 Geospeleos.

Text: Michal Kolčava

Fotografie: Jan Voráček (3, 4, 5, 6), Jiří Bruthans (2), Martin Zapletal (1) a Jiří Hrdlička (7, 8).

 

Literatura o jeskyních Svatojanské skály

Mapové a jiné dokumenty, také skici a mazanice:

Plán výšek 2006

Radiotest 2008

Balvanitá

Lilijicová 1994

Lilijicová 1996 – půdorys

Lilijicová 1996 – řezy

Lilijicová 1996 – barevná

Pod Křížem 1942(?)

Maštale – půdorys

Maštale – řezy

Pod Křížem – půdorys

Pod Křížem – podélný řez

Pod Křížem – příčné řezy

Sv. skála – 3D model

Sv. skála – rot. polygony

Pod Křížem – schéma polygonu

 

Prohlídka dalších jeskyní: