JÍZDNÍ ŘÁD PETRBOKOVA MEMORIÁLU

MUDr. Jan Votoček (DrAk)  a kolektiv

(z originálu přepsala Helča Vysoká)


I. Hlody úvodní XI. Fotbalový turnaj o cenu Zlatého koně
II. Připuštění ke startu XII. Dodatky platné od 8. ročníku
III. Závodní stroje XIII. Etapopis
IV. Způsob jízdy XIV. Dodatky k řádu platné od 9. ročníku
V. Bodování a kategorie XV. Dodatky k řádu platné od 10. ročníku
VI. Bonifikace XVI. Dodatky k řádu platné od 11. ročníku
VII. Jury XVII. Dodatky k řádu platné od 12. ročníku
VIII. Protesty XVIII. Dodatky k řádu platné od 15. ročníku
IX. Dodatky a žvejky závěrečné XIX. Dodatky k řádu platné od 20. ročníku
X. Dodatky k Jízdnímu řádu

I. Hlody úvodní

§1. Řídícím orgánem závodu je Direktorium Petrbokova memoriálu, které se zabývá veškerými věcmi organizačními a současně rozhoduje o všech věcech kolem závodu.

§2. Všichni závodníci jsou povinni podřídit se všem příkazům Direktoria, zejména pokud se týkají

 1. vybavení závodníků hesly
 2. průběhu závodu
 3. eventuální nebodovatelnosti některých etap

§3. Závod jest rozdělen do pěti etap, z nichž poslední obsahuje prémii. Přesná trasa závodu je uvedena v etapopise.

§4. Závodníci musí alespoň zhruba dodržovat trasu závodu. Kdo tak neučiní, bude potrestán pokutou, eventuálně disqualifikací.

§5. Všechny změny tratě musí být schváleny Direktoriem a vyhlášeny před startem první etapy.

II. Připuštění ke startu

§6. Závod je přísně výběrový. Zúčastnit se ho může :

 1. člen kterékoliv jeskyňářské tlupy na území Čech, Moravy a Slezska, pokud uznává Petrboka za nejvyššího proroka cavesmanského
 2. ten, kdo se již dříve zúčastnil závodu a nebyl v předcházejícím ročníku disqualifikován
 3. ten, kdo byl ke startu přiveden a doporučen osobou Direktoriu známou a důvěryhodnou
 4. kdokoliv další, kdo byl Direktoriem pozván
 5. Direktorium je oprávněno osobu, o níž se domnívá, že nesplňuje podmínky (a - d), nepřipustit ke startu.

§7. Každý závodník musí na startu složit Taxu 20,-, jejíž výši může Direktorium dle vlastního uvážení a potřeby zvýšit.

§8. Taxa nemusí být placena osobně závodníkem, ale může ji hradit manager za celý team.

§9. U nezletilých a prokazatelně nevýdělečných závodníků je možno taxu snížit, nebo jako taxu uznat doložené cestovní výlohy na místo startu.

 

III. Závodní stroje

§10. Závodníci musí jet na kolech, popřípadě jít a kolo vláčet v ruce nebo na zádech. Jakékoliv jiné způsoby pohybu, zvláště jízda vlakem , na lodi, koňmo, autmo nebo létání se zapovídá a má za důsledek disqualifikaci.

§11. Jsou povoleny bicykly speciálních konstrukcí, u nichž však Jury provádí technickou kontrolu, a vyjadřuje se k tomu, zda předložený mechanismus je stále ještě velocipedem a může být připuštěn k závodu.

§12. Počet, velikost a vzájemný poměr koles je libovolný.

§13. Jako pohonu smí být použito:

 1. síly lidské
  1. způsobem obvyklým
  2. odstrkováním se nohama po obou stranách
  3. odstrkováním se lyžařskými holemi, přičemž musí být dbáno bezpečnosti soupeřů
  4. jednokolky jsou povoleny od minimální výšky 1,5 metru
 2. síly zvířecí
  1. slepice na laně jako tažné zvíře; musí však být neustále před jezdcem
  2. vzteklý pes jako stíhací zvíře; nutno však dbát o to, aby neobtěžoval ostatní jezdce, diváky a zvláště ne Jury
  3. veverky nebo jiná zvířata v otáčivém bubnu; buben se nesmí dotýkati země, ale jeho rotace musí být přenášena na hnací koleso velocipedu soustavou transmisí
  4. medvěd smí být použit jako tažné zvíře, pouze pojede-li na koloběžce
 3. síly mechanické
  1. možno použít perpetuum mobile

§14. Z pomocných zařízení jsou povoleny

 1. pomocné motorky hřmotivé
 2. pomocné motorky hnací do obsahu 2,5 ccm. Nesmí však být zapojeny na kolesa, ale na vrtuli, umístěnou vpředu, vzadu nebo po straně
 3. blanité ústrojí na využití síly větru, zhotovené z blan, plátna nebo papíru, maximální celkové šířky 3 metrů, přesahuje-li tento rozměr, musí být po obou stranách dostatečně velké otvory, dolů otevřené, sloužící pro bezpečné předjíždění
 4. katapultové urychlovače startovní, uzpůsobené tak, aby nepřekážely ostatním závodníkům
 5. přitahování k doprovodnému vozu za pomoci silného magnetu

§15. Povolená přídatná zařízení typu "Rikša" (přední koleso nahrazeno samostatnou konstrukcí)

 1. zmrzlinářský vozík - pochopitelně plný zmrzliny
 2. trakař (nikoliv kolečko!, na němž je umístěno štěně)
 3. kára, na níž je vezen sněhulák
 4. obyčejná rikša s pasažérem

§16. Postranní podpěrky s kolečky maximální šířky jednoho metru.

§17. Jakékoliv další originální mechanismy, které Jury uzná.

§18. Zakazuje se

 1. vlečení na laně ( s výjimkou 13/b - aa , dd)
 2. strkání na tyči
 3. motorky urychlovací, založené na raketovém principu
 4. motorky fungující pomocí karbidových puchů

§19. Ke startu mohou být připuštěny též zcela normální bicykly.

 

IV. Způsob jízdy

§21. Jede se na kolech (podrobně rozvedeno v bodě 10).

§22. Během jízdy je povoleno mlácení soupeřů hustilkou a shazování je z kol.

§23. Dostane-li pak viník od postiženého přes rypák, Jury se do toho nebude míchat.

§24. Naopak je za jízdy zakázáno

 1. rozlévání oleje v zatáčkách
 2. rozhazování napínáčků a střepů
 3. podvrhávání projímadel soupeřům na občerstvovacích stanicích.

§25. Rovněž je zakázáno ničit cizí velocipédy nožem, břitvou, špendlíkem, hřebíkem, sekyrou, ježkem nebo dikobrazem, výbušninami a prokousnutím, ať už vlastním nebo použitím vzteklé šelmy psovité.

§26. Úsek mezi Karlštejnem a Berounem možno jet po hladině řeky, ale stroj nesmí být v průběhu závodu již nijak upravován speciálně pro toto použití. Použití loďky je vyloučené. Jediné povolené pomocné zařízení jsou meziprstní plovací blány. Velocipéd musí přitom zůstat z větší části nad vodou.

§27. Pro jízdu dle bodu 26 je podmínkou Bobřík - plavec.

§28. Přesahuje-li šířka stroje šířku nejužšího místa trati - lávka přes Kačák - musí závodník přejet přes vodu dle bodu 26 nebo přebrodit. Použít přívozu lze jen po zaplacení zvláštního poplatku Jury.

 

V. Bodování a kategorie

§29. Vítěz každé kategorie obdrží tolik bodů, kolik je závodníků na startu v Praze. Další pořadí vždy o jeden bod méně atd., až poslední dostane (obvykle) jeden bod.

§30. CAVESMAN TROPHY - absolutní soutěž bez rozdílu vah:

 1. počet bodů z jednotlivých etap (+/- bonifikace) se sčítá
 2. závodníkům, kteří vzdali, se získané body uznávají a jsou klasifikováni
 3. CT může získat jenom ten, kdo dojede až na Zlatého koně
 4. do soutěže o CT jsou připuštěny i kombinované teamy, čímž se rozumějí dva jezdci jedoucí na jednom kole:
 1. oba najednou
 2. střídavě každý v jedné etapě.

§31. SECOND HALF TROPHY - Petrbokův memoriál je závod lidumilný, a proto je stejně hodnoceno poslední i první místo

 1. pořadí v této soutěži určuje se součtem umístění v jednotlivých etapách (nikoliv bodů ! )
 2. SHT mohou získat jenom ti, kteří absolvovali řádně všechny etapy a nepřekročili přitom limit (viz. bod 45)

§32. PETRBOKŮV HRNEC - soutěž teamovní

 1. zúčastní se 3-5členná družstva, z nichž jsou klasifikováni první tři v každé etapě
 2. toto ustanovení může Direktorium před startem každého ročníku upřesnit
 3. pokud někteří závodníci nejsou zařazeni v teamech, mohou z nich být sestavena zbytková družstva nebo mohou jet jako nezávislí
 4. pokud má družstvo náhle méně než 3 lidi, přestává být klasifikováno
 5. kooptovat v takovém případě do družstva někoho z nezávislých není přípustné
 6. kombinovaná družstva typu aa) jsou pro tento případ počítáni jako dva členi a jejich body se počítají dvojnásobně. Družstva typu bb) jsou počítáni jako jeden člen.

§33. LADIES CUP - dámský pohár

pořadí se určuje ze všech zúčastněných paní a dívek pomocí bodů platných pro CT

§34. ACTIVITY PRIX - cena pro nejaktivnějšího jezdce

 1. pořadí se určuje podle nejnižšího umístění
 2. podmínkou je umístění v první polovině startovního pole ve všech etapách
 3. absolutní vítěz CT může získat AP jen v případě, že nikdo jiný nesplňuje podmínku b)
 4. nesplňuje-li ji ani on, AP se neuděluje

§35. MR. BADLUCK - cena pro největšího smolaře

Získává ji nejvíce postižený z těch, kteří vzdali. Dojedou-li všichni, neuděluje se.

 

VI. Bonifikace

§36. Cena Jury za nejoriginálnější stroj - 10% bodové hodnoty v cíli. Přepočítává se rovněž na umístění pro SHT.

§37. Stejně se hodnotí jízda s rikšou všeobecně prospěšnou -tj. dle 15 a, b

§38. Tříprocentní celkové zvýhodnění získá nejdelší bíbr nebo knír.

§39. 10% bonifikaci v jedné etapě získají ti, kteří během etapy zmoknou.

§40. Stejně se hodnotí zranění během závodu, ovšem musí téci krev.

§41. Jednorázovou bonifikaci 100 bodů získá ten, do něhož během závodu udeří blesk.

§42. Za vítězství v prémii obdrží první tři jezdci 3, 2 a 1 bod.

 

VII. Jury

§43. Nejpozději půl hodiny před startem první etapy jmenuje Direktorium několikačlennou Jury, na níž přechází veškerá pravomoc okamžikem startu. Direktorium je Jury nadřízeno, ale do průběhu závodu nemá na rozdíl od Jury právo zasahovat.

§44. Jury je povinna vyhlašovat v hlavních soutěžích neoficiální průběžné pořadí.

§45. V případě příliš tuhých bojů o Second half Trophy může Jury vyhlásit časový limit.

§46. Po dojetí na Mt. Gold Horse spočítá Jury výsledky a předloží je Direktoriu ke schválení.

 

VIII. Protesty

§47. Protesty nutno podložit "Korupčním poplatkem", aby se o věci vůbec začalo jednat.

§48. Protesty řeší Jury společně s Direktoriem.

§49. Byl-li shledán protest oprávněný, korupční poplatek se vrací.

§50. V důsledku §49 se většina protestů zamítá.

 

IX. Dodatky a žvejky závěrečné

§51. Trofeje

 1. všechny ceny a trofeje jsou majetkem Direktoria, které je závodníkům zapůjčuje, neboť jde o ceny putovní
 2. aby si někdo mohl trofeje ponechat, musí vyhrát 5x, z toho nejméně 3x po sobě
 3. jinak musí každý trofej odevzdat 14 dní před startem dalšího ročníku
 4. kromě trofejí jsou vítězové hlavních kategorií odměňováni též věcnými cenami, které vracet není nutno.

§52. Závodník, který zabloudí, nebo nepozná cíl, zastaví dříve a je v důsledku toho předjet ostatními, je buďto blbej a nebo má smůlu.

§53. Získají-li dva jezdci stejný počet bodů, umístí se v celkovém pořadí lépe ten z nich, který dříve dosáhl absolutního cíle závodu - Zlatého koně, a to i v případě, rozhoduje-li se o samotné Cavesman Trophy.

§54. Závod se jede za každého počasí.

§55. Doprovodné vozy jedou nejméně 5m před závodníky, mechanické vozy na konci startovního pole.

§56. Doping jest povolen v jakékoliv formě a rozsahu. Direktorium pouze upozorňuje, že kombinace farmak (drog) a alkoholu se nesnáší, neboť vede ke kolapsu, což je stav projevující se kromě toho, že je člověk v nebezpečí zhebnutí, i pádem z kola a rozbitím sobě rypáku nikoliv kachního.

§57. O všech dalších záležitostech rozhoduje Direktorium dle vlastního uvážení a jak se mu to právě hodí.

§58. Na závěr Direktorium upozorňuje, že pokud se někdo mezi Mořinou a Karlštejnem rozšvihá, činí tak z vlastní blbosti a na vlastní zodpovědnost, a že Direktorium žádné následné a dodatečné poplatky jako bolestné, alimenty a podobně platit nehodlá.

 

X. Dodatky k jízdnímu řádu Petrbokova memoriálu

§59. Bicykly, které Jury označí za závodní, budou zatíženy trestnou bonifikací minus 10 bodů, započítávanou do soutěží o Cavesman Trophy a o Petrbokův hrnec.

§60. Zúčastněné organizace (tj. ty, které vysílají do závodu své teamy) mohou vyhlásit vlastní prémie, dotované cenami. Tyto prémie nejsou bodovány a nemají žádný vliv na umístění v závodě. Prémie nemusí být vyhlašovány pouze pro vítěze, ale i pro průjezd na libovolném, předem stanoveném pořadí. Místa těchto prémií je třeba předem dohodnout s Direktoriem.

§61. Mění se §59 v následujícím smyslu: Bonifikace za závodní kola se zvyšuje na 15 trestných bodů, které jsou rozděleny takto:

 1. přehazovačka 3 body
 2. dvojpřevodník 3 body (tzv. dvoutalíř)
 3. řidítka zv. berany 3 body
 4. každá galuzka 3 body (mimo rezervních)

§62. Trestné body získávají všechna kola, pokud obsahují některou z uvedených součástí.

 

XI. Fotbalový turnaj o cenu Zlatého koně

§63. Koná se vždy následující den po dojezdu Petrbokova memoriálu.

§64. Hraje se na Cavesmanském stadionu v lomu.

§65. Hrací plocha se skládá z:

 1. hřiště - prostor mezi oběma brankami
 2. přilehlých prostor - do stran až ke stěnám lomu,za oběma brankami libovolně daleko.

§66. Hrací plocha je zpestřena přírodními překážkami.

§67. Branky jsou široké 10 stop Ly-sy -manových (chlapecké č.45)

§68. Tyče nesmí být z kamenů, aby nedošlo ke zranění brankáře.

§69. Vzdálenost obou branek tvoří součet výšek všech hráčů obou teamů (bez náhradníků).

§70. Součástí hřiště je rozhodčí, který se do hry nevměšuje.

§71. Rozhodčí vydává své dobrozdání o sporných otázkách a to jen tehdy, je-li tázán.

§72. Rozhodčí současně měří čas a zvukovým znamením oznamuje konec obou poločasů. Neumí-li pískat, zvolá hlasitě slovo "písk", nebo vydá hnusný skřek.

§73. Ozve-li se více zvukových signálů, platí ten první, protože ostatní jsou ozvěna.

§74. Hrací doba je 2x 30 minut, přestávka na 1 cigaretu.

§75. Teamy tvoří 8 lidí, další dva mohou střídat.

§76. Případná výměna brankářů je povolena jen o poločase, ostatní hráči se střídají dle potřeby.

§77. Ústroj je libovolná, jednotné dresy nejsou podmínkou.

§78. Pokud se chce někdo svléci, nebude mu bráněno, činí tak však na vlastní nebezpečí, nikdo ho z tohoto důvodu nebude šanovat.

§79. Obuv se doporučuje lehká, přípustná je však jakákoliv.

§80. Míč má minimální průměr dětské hlavy.

§81. Není-li hráč s míčem na přilehlých prostorách obtěžován soupeřem, musí se urychleně vrátit s míčem na hřiště.

§82. Hraje se tvrdě, neboť cavesmani jsou tvrdí hoši a ten, kdo vydrží Petrbokův memoriál, zvláště je-li takových qualit jako VI. ročník, tomu už nějaký fotbálek nemůže uškodit. Ostatně, kdo si myslí, že by se ho mohl někdo nějak nešetrně dotknout, ať jde hrát basketbal a nepřekáží!

§83. Jedině brankář smí hrát rukama, a to:

 1. libovolně daleko za brankou
 2. v brance
 3. před brankou a do stran až do vzdálenosti nejvyššího hráče svého teamu položeného třikrát za sebou (na výšku)

§84. Z téže vzdálenosti se kope i penalta, pokud hrál rukou ve vymezeném území nějaký jiný hráč.

§85. Brankář při penaltě nesmí opustit brankovou čáru dokud míč nechytí, nebo dokud tento letí kolem něj.

§86. Při hře je zakázáno používat geobuchů, kyjů, a vůbec čehokoli, co se drží v ruce. Kameny lze užít jen v sebeobraně. Rovněž jsou zakázány tretry a boty s ostruhami.

§87. Obránci mohou bránit svého brankáře jakýmkoliv vhodným způsobem, pokud má míč a je atakován hráčem soupeře.

§88. Ofsajd (ofside) je tehdy, stojí-li hráč v okamžiku přihrávky za posledním obráncem dále, nežli je výška obránce (položeného na zem).

§89. Faul je tehdy, když postižený není schopen vlastní silou vstát.

§90. Rohový kop se provádí tehdy, objeví-li se na hrací ploše nějaký čert, koza, vůl a podobně. Míč se v tom případě jemně navlékne ventilkem na špičku rohu a kop provádí hráč opatřený kanadami mezi zadní kýty zmíněného dobytčete. Zápas se pak obvykle přerušuje na dobu nezbytně nutnou k opětovnému shromáždění všech hráčů.

§91. Trestný kop se nařizuje za ruku, faul nebo ofsajd.

§92. Tam, kam doplivne hráč provádějící trestný kop, nesmí se mu plést, stavět zeď ani jinak překážet žádný z hráčů soupeře.

§93. Při kopání trestného kopu může soupeř na svoji obranu postavit zeď z kolem se válejících šutrů. Ihned po provedení kopu však musí zeď opět rozebrat.

§94. Trestný kop je nutno někam kopnout. Je nepřípustné usápat puchr a útočit s ním sám.

§95. Gól se dosahuje obvyklým způsobem.

§96. Gól do branky lze vstřeliti pouze ze hřiště.

§97. Gól platí do výše natažených konečků prstů na natažených rukou brankáře, pokud míč podstatně nezmění směr nahoru. Nezmění-li směr, platí gól i kdyby brankáři míč jen nehty obrátil, pokud stojí na lajně.

§98. Gól platí rovněž pokud brankář míč chytí a zacouvá s ním o více než dva kroky za brankovou čáru.

§99. Všechny teamy hrají jednokolově každý s každým. Je-li teamů příliš mnoho, mohou se ostatní zápasy hrát současně v ostatních lomech.

§100. Pořadí určuje se podle následujících kritérií:

 1. body
 2. vzájemné utkání (nebo body z nich při celkové rovnosti bodů u více mužstev)
 3. podíl skóre ze vzájemných zápasů
 4. podíl celkového skóre
 5. u mužstev z první poloviny tabulky výsledek zápasu s posledním a naopak
 6. nižší počet trestných bodů (dle bodu 100)
 7. penalty - obě strany se střídají, každou kope jiný hráč. Kope se dokud není rozdíl o 2 góly.

§101. Gól platí rovněž, je-li brankář s míčem vnešen protihráči do branky.

§102. Zranění hráčů znamená jejich menší odolnost a proto mužstvo, které má nejvíce zraněných, je na tom nejhůř. To se projeví i v největším počtu trestných bodů:

a) boule, modřina 1 tr. bod

b) odření kůže, hráč v kanadách 2 tr. body

c) roztržení kůže, naražení žeber, 3 tr. body otřes mozku

d) vymknutí, naštípnutí kosti, vyražení zubu 4 tr. body

e) zlomenina 5 tr. bodů

f) utrpěný obzvlášť vydařený zákrok 2 tr. body (např. vsazení hráče do trní)

§103. Diváci mohou sedět kdekoli v přilehlých prostorách. Letí-li však k nim míč nebo běží-li hráč, musí povstat, uvolnit plac a přesunout se někam jinam.

 

XII. Dodatky od 8. Ročníku

Pro zjednodušení výpočetní techniky se omezují bonifikace pro jednotlivé soutěže takto:

§ 104 - do CT se započítávají všechny bonifikace bez omezení

§ 105 - do PH se započítávají pouze bonifikace dle § 36, 38, 40 (originalita, vous, krev)

§ 106 - do SHT se započítává pouze bonifikace dle § 36 (originalita)

§ 107 - penalizace dle § 61 se do PH započítávají pouze od těch jezdců, kteří pro družstvo bodovali aspoň v jedné etapě

§ 108 - trestná penalizace, kterou může Jury uložit za různé přestupky nebo nedodržení nařízení, se započítává do všech soutěží, do PH i tehdy, když jezdec pro družstvo nebodoval

§ 109 - kolo, které dostane od Jury oficiální punc fosilnosti, získává bonifikaci 10 bodů

§ 110 - se stoupajícím počtem startujících se bonifikace a počet bodovaných míst na horské premii zvyšuje takto:

 • do 10 startujících: 4, 2 a 1 bod
 • do 20 startujících 6, 4, 2 a 1 bod
 • do 30 startujících 9, 6, 4, 2 a 1 bod
 • do 40 startujících 12, 9, 6, 4, 2 a 1 bod
 • do 50 startujících 15, 12, 9, 6, 4, 2 a 1 bod
 • atd.

 

XIII. ETAPOPIS

1. ETAPA JAROMÍRKA / MOTOLONSKÝ LOM 9,8 km

Start jest konán pravidelně od místnosti spolkových v Jaromírce, kterážto vyznačují se tou vlastností, že národ cavesmanský se v nich vůbec nezdržuje, kterak je rok dlouhý. Místnosti tyto jsou umístěny v New -Schle -City a odtud již borci sunou se volným tempem podél plantáží Zemské botanické společnosti až na Moráň Hill, název kteréhož kopce odvozuje se od prastarého božstva zimy jménem Morana. Odtud trasa mírně klesá, vedouc avenuí slovutného primátora Dittricha až k veletoku Vltava -river (jak jest zván na mapách zemských; na mapách cavesmanských jest označen jako Velká řeka). Přes bujný tok dostávají se závodníci pomocí mostu Al Jíry -Sacka, kterýžto jest zván po sápateli jakémsi.

Na území další čtvrti pražské Chlemst - City stoupá trasa po úbočí Mt. St. Peter, což jest nejvyšší vrchol v Massivu Strahovském. Poblíže paláce Mlynářka vstupuje trasa závodu na zemskou autostrádu, po níž šplhá údolím motolonským (Motolon- Valley), míjejíc klášter "U dvou srpův...", kde jest případně možno vyžádati si pomoc zdravotní mnichův Samaritánských. Z dalších významných bodů míjí pak trasa komplex fy Shell -Oil a jezera motolská (Motolon- Lakes ), rozsáhlé to vodní plochy, sloužící k rekreaci paďourstva. Těsně za průsmykem St. Cress nachází se lom motolonský, v němž umístěn je cíl prvé etapy.

2. ETAPA LOM MOTOLONSKÝ 9,8km

Po startu v lomu motolonském míjí trasa závodu jakýsi ponurý chrám, kde pořádá své orgie Spolek přátel žehu, a posléze opouští velkoměsto. V mírném stoupání vede rozlehlými latifundiemi zbohatlíků new - motolonských a blíží se k Little - White - Beram - Saloonu. Zde se náhle před závodníky objeví prudké stoupání, na jeho vrcholu se opět trať kříží s Buštěhradskou drahou. Chvilku poměsného oddechu až do Zličína, kde následuje další kopec.

Za Zličínem začíná nádherná náhorní plateau, po níž se trasa plácá notnou dobu, aniž potká cokoliv interesantního, kromě vcelku tupé vsi jménem Chrášťany. Následující vesnicí jsou Dušníky, předměstí Rudné. Těsně před Dušníky je ožehavý přejezd, který je umístěn ve vlásence a od jisté doby je zván jménem Ly -sy-manovým.

V důsledku toho, že Rudná -City (ve jméně tohoto městyse zajisté každý jazykozpitar odhalí nedbale zašifrované jméno poety Johnyho Nerudného), se vyskytuje značné železniční zauzlení, nachází se zde ještě jeden přejezd, dříve než je dosaženo cíle etapy před místním saloonem

3. ETAPA RUDNÁ / MOŘINA 15,0 km

Z Rudné vede trať na Nučice, pak se objeví Holé vrchy (Plesch -Hill), což jest předhůří Massivu Amerického. Prudká ostrá stoupání do průsmyků, krkolomné sjezdy, to vše čeká závodníky v dlouhé a obtížné etapě. Postupně se objevují města a vesnice: Nučice, Mezouň, Vysoký Újezd, Lužce, Kozolupy. Zvláště významný je Vysoký Újezd, z něhož vede krásně klesající cesta na Kuchař -City a dále na Mořinu, čehož chytráci využívali v některých ročnících, neboť je to nejen asi o 2 km kratší, ale což je hlavní, celá cesta vede z kopce, zatímco oficiální trasa po překonání újezdského hřebene sice klesá do hlubokého údolí, ale pak šplhá přes celý Massiv Hor Amerických a dá jezdcům notně zabrat, i když nevede přímo na Mt. Amerika, které se vyhýbá obloukem, dotýkajíc se pouze kolmých srázů Deštivé rokle (Rainy -Canyon). Následuje ostrý sjezd a již kyne borcům pohostinné město diggerův - Mořina, se svým saloonem, před nímž jest umístěn cíl.

4. ETAPA MOŘINA / KARLŠTEJN 3,9 km

Tato etapa jest prďák, řečeno slovy Ly - sy-manovými. Od startu před saloonem v Mořině až do cíle neustálý squatch. První 2/3 trati vedou poměrně opuštěnou stezkou, kudy kdysi táhly pionýrské vozy diggerův, ale dnes již tudy nepáchne ani poštovní dostavník, který si již nalezl sjízdnější cestu. Navíc je tento trail značně nebezpečný, neboť celé okolí bylo vyhlášeno za indsmanskou rezervaci. Pak se náhle na skalním ostrohu týčí Fort Kačtey, nyní přeměněný na atrakci pro putující paďourstvo a jiné delegace. Nyní se celé show stupňuje do nemožnosti, neboť od pobřeží Otce Vod k Fort Kačteynu vede velmi živá stezka paďourská, takže borci musí prokázat odvahu a bleskovou reakci, kterou vyžaduje slalom mezi lidmi a dostavníky širokými bez půl metru téměř celý trail, to vše v 60 km rychlosti. Za této zábavy jezdci se řítí Budňanským údolím, aby přes mírný hobl byli vyplivnuti do cíle pod Budňan - Rockem.

5. ETAPA KARLŠTEJN / SRBSKO 4,5 km

Pod Budňanskou skálou je i start etapy - někdy nazývané rychlostní - ale obvykle etapy odpočinkové neboť jezdci po překonání Massivu Amerického spojeném s fyzickou námahou a po nervovém vypětí v závěru etapy čtvrté, mají před sebou absolutní rovinu. Trať vede po pobřeží veletoku takřka druhobřehonedohledného, zvaného Berounka - River (v atlasech zemských, na mapách cavesmanských je název Otec Vod). Závodníci jedou proti jeho proudu a všechny orientační body jsou tam někde na druhém břehu vodní spousty. Petzoldiho lom, Podtraťovka cave (jméno odvozeno od Big Potratu a nikoliv od trati, jak se někteří cavesmani mylně domnívají), dále propast Sv. Tomáše a Grand Canyon of His Majesty neboli Cinda.

Menší vzrušení čeká až v Srbsku, těsně před cílem, když do cesty se závodníkům staví úzká lávka přes několik set metrů široký veletok. A na druhé straně již saloon U Hulanů s orosenými žejdlíky - cíl a občerstvovací stanice.

6. ETAPA SRBSKO / BEROUN 5,3 km

Odstartování provádí se na cestě nedaleko saloonu Sojkova a závodníci míří nejkratší cestou k řece. Sunou se na vnější straně ochozů mohutného stadionu Srbsko FC, a dále proti proudu. Trasa vede po navigaci a je tudíž značně sveřepá, neboť odhaluje terénní připravenost závodníků. Posléze se po pravé straně objevuje jeskyně, ve které byl v šerém dávnověku rudošskými kmeny vězněn známý tramp Barrande, dříve nežli byl od nich svrhnut se skaliska trčícího nad Vltava River.

Úzký můstek přes Kačák - creek a za ním následující dvě ostré zatáčky jsou další nástrahou připravenou pro závodníky. Následuje kratičké stoupání a pak vede trasa při úpatí skalisek, na nichž jsou dosud patrny trosky kdysi pyšného skalního hradu Al - Cazar.

Trať pak opouští na chvíli Otce Vod, aby přetla pastviny pro rozličné cattly a livestocky. Skalní masiv zatím ustupuje do pozadí, přestože skýtá další pozoruhodnost - jeskyni loupežníka Schillera (který pak k stáru mezi úpěním v rozličných šatlavách složil ze svých zážitků hru). Měkká hlína pastvin je však opět vystřídána čnícími šutry navigace a v dáli na obzoru, kde se hladina Otce Vod stýká s jemně modrou čárkou druhého břehu, trčí silhouetta dalších trosek a pod nimi lze tušit chloubu cavesmanův - Vodní dílo Tetín (což jest Water - výquač).

Závodníci se po navigaci lopotí ještě notnou míli, než se jim v dálce zjeví železniční most, což je známkou toho, že mohou v mírném úhlu odbočit na cílovou rovinku. Před zmučenými borci se vyzývavě šklebí krásně vyasfaltovaná cesta, avšak zákeřná etapa skončí ještě dříve, než se silnice dostane na dosah pařátu.

7. ETAPA BEROUN / ZLATÝ KÚŇ 6,0 km

Etapa poslední, a to ze dvou důvodů. Jednak svojí obtížností bere závodníkům zbytky sil i chuť dále závodit, jednak je dosaženo Zlatého Koně a není důvod se štvát ještě někam jinam.

Start na Zavadilce a ihned krpál, jaký v průběhu závodu ještě vůbec nebyl. Na Jarově se sice prudkost kopce poněkud zmírní, ale to jen proto, aby závodníci mohli nabrat rychlost na zbytek krpálu na Koledník (Colleda - Colleda - St. Stephen Hill), kde na první jezdce po zásluze čeká horská prémie. Následující 2 - 3 kopečky připadají zmučeným tělům jako úplná rovina vzhledem k tomu, co předcházelo. Na vrcholu posledního z nich se na obzoru objeví silhouetta Zlatého Koně a srdcata závodníků zaplesají, neboť tuší, že stovky mil potu a dřiny se blíží k závěru.

Chyba! K vyvrcholení - neboť následuje prudký sjezd do dalšího krkolomného kopce až téměř na samotný vrchol Gold - Horse - Hill (Mt. Gold Horse na mapách cavesmanských), kde již čekají věcné ceny, trofeje a jásající davy, aby pozdravily vítěze.

 

XIV. Dodatky k řádu platné od 9. ročníku

§ 111 - ve třetí etapě zajistí Jury pozorovatele na křižovatce před Mořinou, jehož úkolem bude sledovat, zda někdo nepoužil tzv. cestu chytráků.

§ 112 - pokud se někdo takový najde, bude pro tuto etapu disqualifikován a body či umístění z této etapy se mu nebudou započítávat do žádné ze soutěží.

§ 113 - zavádí se trest diqualifikace na 1 etapu (zpětně po jejím dojetí) buď za provinění dle §112 nebo obdobné, dále za nedodržení časového limitu. Tento trest nemá za následek zákaz startu v příštím ročníku, jako u celkové disqualifikace (viz § 6b).

 

XV. Dodatky k řádu platné od 10. ročníku

§ 114 - původní §59 a §61 o penalizaci závodních kol se mění následovně:

 • doutalíř 10 tr. b. každý další talíř 6 tr. b.
 • trojkolečko 6 tr. b. čtyřkolečko 8 tr.b.
 • pětikolečko 10 tr. b. každá galuska 6 tr. b. klipsny 6 tr. b.
 • kolo, sestavené z více než dvou výše uvedených mechanismů je zatíženo dodatkovou penalizací závislou na počtu účastníků: do 20...5 tr. b., do 50...10 tr. b..
 • kola 3/4 a menší počítají poloviční hodnotu uvedených penalizací, dodatková penalizace se však nemění. §109 se nemění.

§ 115 - Doufáme, že tímto opatřením se nám podaří potlačit dosavadní nadvládu závodních bicyklů, čímže se vracíme k hlavní myšlence Petrbokova memoriálu, totiž preferovat jezdce na kolech fosilní konstrukce, blížících se svým technickým provedením prastarému stroji Petrbokovu.

§ 116 - Jelikož roste počet jezdců, kteří nemají jiné možnosti než zúčastnit se na závodních či polozávodních strojích a výše uvedená penalizace je pak vyřazuje z bojů o přední místa, stvořili jsme následující "charitativní" paragraf.

§ 117 - zbavuje závodníka zatížení trestnými body na přehazovačku či dvoutalíř, pokud qualitně zalepí šaltovací páčky izolepou či jiným vhodným lepidlem a nahlásí Jury, na jaký převod absolvuje celý závod. Tento převod je Jury zapsán a před a po každé etapě kontrolován. Jury má rovněž právo přelepit šaltovací páčky vlastním tajným znamením.

§ 118 - při důvodném podezření, a to i při důvodném podezření vzneseném jiným závodníkem, má Jury právo kontrolovat převod i v průběhu etapy. Je-li podezření potvrzeno, je jezdec disqualifikován.

§ 119 - Není-li však podezření potvrzeno, a jezdec v důsledku kontroly ztratí kontakt s vedoucí či jinou skupinou, může podat protest podle §47 - §50.

§ 120 - §36 se doplňuje ve smyslu tom, že 10 % bonifikace musí činit nejméně 10 bodů.

§ 121 - §40 je ponecháván beze změny, klade se však důraz na slovo "teče" v původní formulaci.

§ 122 - všechny bonifikace se zaokrouhlují na celá čísla, a to směrem nahoru.

 

XVI. Dodatky k řádu schválené Direktoriem během 11. ročníku

§ 123 - pro množící se případy mateřství zřizuje se v závodě nová kategorie O VELKOU VAŘEČKU, nazvaná podle standardního mateřského výchovného prostředku. Pořadí se určuje podle bodů platných pro CT.

§ 124 - pro přibývající počet teamů a tím vznikající narušení dalšího programu se mění §74 a stanoví se hrací doba 2x10 minut, doba přestávky zůstává a zkrátit ji lze jen výjimečně po souhlasu obou teamů.

§ 125 - dále se mění §99. Je-li přihlášených teamů více než pět, nehrají každý s každým, ale turnajovým K.O. systémem.

§ 126 - Specializovaným dívčím teamům se po skončení každého zápasu poskytuje právo tří trestných kopů (rozuměj penalt) podle §84.

§ 127 - při startu všech etap je nutno dbát alespoň zhruba na bezpečnost vlastní i ostatních uživatelů silnic. Protože nechceme, aby byl závod zakázán na základě vážné dopravní nehody, bude Jury provinilce disqualifikovat dle §113 nebo 4 a 6b.

 

XVII. Dodatky k řádu schválené Direktoriem během 12. ročníku

§ 128 - kdo hrubě poruší Jízdní řád nebo bude urážet Direktorium či myšlenku tohoto závodu či různými provokacemi bude narušovat jeho průběh, bude Direktoriem disqulifikován pro příští ročník, a to dokonce i tehdy, když nebude osobně přítomen

§ 129 - před startem závodu musí každý team ohlásit jméno svého managera, který bude ručit za chování svého teamu během závodu.

§ 130 - při nepořádcích či výtržnostech může být teamu uložena pořádková pokuta, kterou platí manager. V případě nezaplacení nebude team připuštěn ke startu v následujícím ročníku.

§ 131 - teamy pro soutěž družstev mohou mít maximálně 5 borců. Při větším počtu musí je manager rozdělit na 2 družstva, která jsou hodnocena samostatně.

 

XVIII. Dodatky k řádu platné od 15. ročníku

§ 132 - na památku jeskynního stařešiny a startéra historického prvního ročníku Memoriálu Míly Hesse byla jeho jménem přejmenována cena pro nejaktivnějšího jezdce a dotována věcnou cenou. Tato trofej jest putovní a vztahuje se na ni §51 a), c).

§ 133 - na památku Ilony Poláčkové - Warausové přejmenovává se jejím jménem cena pro nejlepší ženu závodu a je dotována putovní trofejí. Rovněž na ni se vztahuje §51 a), c).

§ 134 - ruší se v plném znění §51 b). Všechny trofeje zůstávají trvale majetkem Direktoria závodu.

§ 135 - aby se zamezilo obvyklým zmatkům a disputacím, vyhlašují se závazné pevné časy:

Prezentace a přejímka strojů v 9,30 hod.

 • Start 1. etapy - Podháj v 10,00 hod.
 • Start 2. etapy - Mořina ve 13,00 hod.
 • Start 3. etapy - Karlštejn ve 13,15 hod.
 • Start 4. etapy - Srbsko ve 14,45 hod.
 • Start 5. etapy - Beroun v 16,00 hod.

Vyhlášení výsledků v 19,00 hod.

§ 136 - rovněž se stanovují pevné limity:

 • v první a poslední etapě - 1 hodina
 • v etapě třetí a čtvrté - vždy půl hodiny
 • Limit začíná běžet od okamžiku projetí prvního závodníka cílem.

§ 137 - uplynutí limitu vyhlašuje Jury výrazným zvukem (pískot, skřek, sporting a podobně).

§ 138 - závodník, který zmešká start některé etapy, musí si nechat potvrdit start razítkem v nejbližší hospodě. Dojede-li do cíle etapy v limitu, bude klasifikován.

§ 139 - Závazné časy druhého dne soutěží:

 • prezentace k fotbalu v 9,30 hod.
 • výkop prvního zápasu v 10,00 hod.
 • vrh šutrem v 15,00 hod

§ 140 - zavádí se bonifikace za pád do řeky a dokonalým namočením:

 • 20 % bodové hodnoty v etapě za pád do Berounky
 • 10 % bodové hodnoty za pád do Kačáku

§ 141 - pro drobotinu jeskynní zavádí se nová soutěž ve vrhu plechovým nočníkem. Věková kategorie do 6ti let vrhá nočníkem prázdným, od 7 do 12ti let nočníkem plným. Starší vrhají balvanem.

 

XIX. Dodatky k řádu platné od 20. ročníku

§ 142 - vzhledem k inflaci a zvýšení cen masa, piva a ostatních poživatin zvyšuje Direktorium taxu pod bodem 7) o 50 % na 30,- Kčs u výdělečně činných a 15,- Kčs u ne výdělečně činných účastníků závodu.

§ 143 - doplňuje §135 - 2. etapa vzhledem k neserioznosti majitelů saloonu pohostinného města Mořina Direktorium povoluje, nebo spíše doporučuje odjezd žíznivých cestovatelů ihned po prezentaci průjezdu cílem 1. etapy do následujícího saloonu v Karlštejně.