Výzkum Macošského sifonu

Jeroným Zapletal, Geospeleos

Fotodokumentace

Zpráva z potápěčských akcí v jeskyni Nová Rasovna

V době 27.6. a 28.8.1983 – 8.10. a 9.10.1983

Vzhledem k nízkým stavům vody byl přístup k macošskému syfonu velmi snadný. Vlastní hladina při první akci byla 2,3m pod normálem. Do sfonu sestoupil K. Albrecht aj. Zapletal. Vodící šňůra byla vyvázána na Absolonovo potrubí. Při sestupu na dno byla situace proti zprávě F. Piškuly z roku 1980 odlišná. Postup do dalších prostor byl neprůlezně uzavřen, štěrky a jílovými sedimenty. Po zvětšení otvoru pokračovala chodba ve směru 240 jedenáct metrů, kde se napojovala kolmo na chodbu ve směru S-J. V těchto místech se hloubka pohybovala okolo 6m. Při tomto sestupu jsme se zaměřili na pokračování chodby v severním směru. Tato chodba (příčná) však po 8m končila neprůlezným profilem. Při druhém sestupu 28.8. jsme po 25m odbočili do levý směr 180°, kde se chodba zúžila na 1m a klesla do hloubky 10m. Strop chodby je modelován podélnými kulisami. Dno je pokryto sedimenty a úlomky větví. Odtud (35m) se dno prudce zvedá v podobě kamenité bariery do hloubky 6m. Postupem při stropu jeskyně jsme se dostali zhruba po 50m postupu k volné hladině. Z časových důvodů byl postup ukončen.

Dne 8.10. a 9.10. byla provedena další akce v macošském syfonu. Stav hladiny byl 0,8m pod normál se stále se zvedající hladinou. Vzhledem k nepříznivému počasí byla zajištěna hlídka v přítokovém kolenu s radiostanicí VKP 050. Vlastní sestup do syfonu provedli K.A., J.Z. a M.H. Postupem již známými prostorami jsme odbočili na 45m doprava směrem 290°. Rozměr chodby se zde pohybují v šíři 3m a výšce 2m. Na sedmdesátém metru se chodba stáčí na 255°. Od 75 metru (hloubka 12m) je chodba snížena asi na 1m příčnou kulisou, která odděluje menší prostor, ze kterého stoupá pod úhlem asi 45° neprůlezná, 30cm vysoká a 1,5m široká úžina. Strop úžiny je plochy, svah tvoří valounky o Ø 2-3cm. Při druhém sestupu jsme v úžině vypustili bójku, obsahující místo a datum vypuštění. Při návratu jsme na 48m odbočili doprava, směr 190°, kde se chodba asi pod úhlem 45° zvedá k volné hladině. Nad hladinou pokračuje do výše asi 6m. kde se uzavírá. V syfonu byla ponechána vodicí šňůra vyvázaná na 10,25.30,48m. Na 55m končí na volné hladině, kde je vyvázána. (Možnost nouzového výstupu). Akce se zúčastnili potápěči 1-05 Geospeleos a KSP Kladno.

Přístup k syfonu je propastí po železných žebřících asi 45m ve stupních. Dále až k syfonu v prostorách velkých rozměrů. Horizontální úsek je 160m. K zajištění spojení od syfonu ke vchodu Nové Rasovny byly s úspěchem použito radiostanic VKP 50.

Zprávu podává K. Albrecht a J. Zapletal v Kladně dne 11.10.1983

« originální zpráva 1 »


Zpráva ze speleopotápěčských akcí v N. Rasovně

Vzhledem k vysokým jarním průtokům v N. Rasovně vznikla možnost otevření závěrečné části sifonu, který s loňských akcí pro nízký profil nebylo možno proplavat.

25. – 26. Srpna 1984

Této akce se zúčastnili: K. Albrecht, M. Spousta, J. Hóta, L. Balý, V. Suk a Mašek s členy ZO 6-15 Holštejnská.

Pro vlastní ponor bylo ustanoveno sestupové družstvo: Albrecht – Spousta a jistící družstvo: Hóta – Balý.

Od loňska ve vlastním sifonu nastaly tyto změny: vstupné otvor v sifonu se zvětšil, na 40m se vyklidila část štěrku a zvětšil se profil chodby. Závěr sifonu se zvětšil na 1,5 x 0,6m Instalovaná vodící šňůra zůstala bez poškození.

22. – 23. Září 1984

Této akce se zúčastnili: K. Albrecht, M. Spousta, J. Hóta, M. Hóta, J. Zapletal, L. Balý, V. Suk.

Při této akci nemohlo být vlastní potápění uskutečněno pro náhlý vysoký stav vody, který byl zapříčiněn vypuštěním rybníků na horním toku Bílé vody.

20. – 21. Října 1984

Této akce se zúčastnili: K. Albrecht, M. Spousta, J. Hóta, M. Hóta, P. Michl, L. Balý, V. Suk.

Pro pokus průniku sifonem bylo ustanoveno družstvo ve složení: K. Albrecht – M. Spousta, jistící: M. Hóta – P. Michl. Potápěči se bez problémů dostali k závěru sifonu, kde po 7m postupu zjistili, že se sifon rozšířil asi na 4m, ale i snížil na cca 35cm, pouze při jeho levé straně byl asi 60cm vysoký kanál, kterým by byl další možný průnik. Se zdvihajícím dnem sifonu se štěrk zvětšoval až na velké kameny. Při dalším postupu sníženou části se jednomu z potápěčů otevřel ventil u vesty a než se tato situace zvládla, voda v sifonu se zakalila a další postup byl nemožný. Pokud vodní poměry nezmění situaci v sifonu, je průnik uskutečnitelný.

Zapsal: Jeroným Zapletal

« originální zpráva 2 »


Kladno 12.3.1988

Zpráva ze speleopotápěčské akce

Dne 27. – 28.1988 se uskutečnila akce v Moravském krasu na lokalitě nová Rasovna.

Cílem této akce bylo proniknout dále Macošským sifonem a průzkum volné prostory nad hladinou na 50m sifonu.

Akce se zúčastnili členové 1-05, 6-15 ČSS a 50 ZO Svazarmu Kladno

Vedoucí akce: J. Zapletal

Účastníci: M. Hóta, K. Albrecht, J. Horský, J. Hóta, L. Balý, P. Michl, O. Pokorný, A Pokorná, Enčev.

Při vlastní akci dne 27.3. byla hladina sifonu zastižena 1,2m nad normál se stopami nedávného zaplavení až +3m s klesající tendencí. Proto oproti původnímu plánu, kdy se dvojice potápěčů měla pokusit o další průnik (přístroj zavěšený na bokách) se první sestup omezil pouze na zjištění nového stavu v sifonu.

V druhém sestupu dvojice svinula vodící šňůru.

Dne 28.2. klesla hladina na dlouhodobý normál a byly uskutečněny dva sestupy.

První sestup – proniknout dále sifonem se nepodařil pro velmi malou viditelnost na konci sifonu a tím i špatnou orientaci.

Druhý sestup - výstup na 50m na volnou hladinu, odstrojení jednoho potápěče a průzkum suché části.

Výsledky:

Vlastní sifon se po celé délce podstatně nezměnil od minulého sestupu, pouze koncová část sifonu (-13m) se zvětšila tak, že potápěč proniknul s přístrojem na zádech proti štěrkovému svahu sifonu do hloubky –9m. Svah do této hloubky stoupá pod úhlem cca 45° a zde tvoří terasu cca 1,5m širokou, strop se zvedá cca 1,5m vysoko, za ní opět svah v přímém směru stoupá a strop se sníží na 40 – 50cm. Vlevo terasa mírně stoupá a tvoří chodbu s viditelným pokračováním.

Prostora na volné hladině sifonu pokračuje ve směru 180°, zadní část tvoří sintrový svah 50°, který se v 6m vysoko spojí se stropem. Další viditelné pokračování nebylo patrné.

Zapsal: J. Zapletal

Sestupy:

27.2.

1. K. Albrecht – M. Hóta 17:53 – 18.12 zjištění stavu sifonu

2. J. Horský – J. Hóta 18:43 – 19:03 svinutí šňůry

28.2.

1. K. Albrecht – M. Hóta 11:00 – 11:15 pokus o průnik

2. L. Balý – J. Hóta 11:45 – 12:15 průzkum prostory na 50m sifonu

Jistící potápěč: J. Zapletal

Zapsal: J. Zapletal

« originální zpráva 3 » , « originální zpráva 4 »


Kladno 12.3.1988

Zpráva ze speleopotápěčské akce

Dne 5.3.1988 byl uskutečněn speleopotápěčský sestup v Macošském sifonu v Nové Rasovně s cílem proniknout dále sifonem za použití přístrojů zavěšených na bokách potápěče.

Akce se zúčastnili členové 1-05 a 6-15 ČSS.

Vedoucí akce: J. Zapletal

Potápěči: K. Albrecht, M. Hóta

Před sestupem v důsledku tání byla hladina sifonu +1,5m nad normál. Vlastní sestup trval od 20:30 – 20:55 hod. a M. Hóta postoupil v koncové části sifonu o 22m dále a vystoupal 0,5m pod hladinu, kde mu další postup znemožnil strop.

Výsledek:

V hloubce 9m v koncové části sifonu je ve svahu vytvořena terasa, která se stáčí vlevo a tvoří mírně stoupající chodbu cca 1,5 x 1,5m o délce 8m, na konci v čele chodb je vytvořen jílový svah cca 45o a chodba přechází v komín, který se nahoře neprůlezně zužuje.

1. sestup: K. albrecht – M. Hóta 20:30 – 20:55

Jistící: J. Zapletal

« originální zpráva 5 »


Kladno 28. 5. 1988

Zpráva ze speleopotápěčské akce

Dne 21.5. – 22.5. proběhla speleopotápěčská akce v Nové Rasovně s cílem proniknout Macošským sifonem do jeskyně Spirálka.

Akce se zúčastnili členové 1-05, 6-15, 6-19 ČSS.

Vedoucí akce: J. Hóta

Vedoucí potápěč: J. Zapletal

Potápěči: M. Hóta, K. Albrecht

Ostatní: L. Balý, P. Michl

Po předcházejících sestupech v březnu 1988, kdy byla zjištěna celková situace v koncové části sifonu, byl další postup nasměrován přímo proti svahu sifonu s tím, že se musí překonat široká, ale jen 40cm vysoká úžina v hloubce 9m. Pro překonání této úžiny byl potápěč vybaven přístrojem zavěšeným na bocích.

Dne 21.5. v 10:35 sestoupila dvojice M. Hóta a K. Albrecht do Macošského sifonu, kde zjistila povodní značně poškozené vodící šňůry. Pro zajištění bezpečnosti potápěčů byla použita nová vodící šňůra. Po dosažení koncové část sifonu vystoupila dvojice k úžině a M. Hóta pronikl dále, kdy úžina byla tvořena kulisou , za kterou se sifon rozšířil. M. Hóta dále pokračoval ve velké prostoře až k hladině. Těsně pod hladinou nalezl vodící lanko patřící 1-10 Speleoaqvanaut, kteří se pokoušeli proniknout sifonem z jeskyně Spirálka. Po dosažení hladiny byla zavěšena cedulka s datem průniku. Celková doba sestupu trvala 45min, dosažená hloubka -13m a viditelnost 1 – 4m.

Téhož dne domluvil J. Moučka s L. hájkem z Plánivské skupiny možnost proplavání z Nové Rasovny do Spirálky a výstup na povrch jeskyní Spirálkou.

Dne 22.5. byl plán akce ustanoven tak, že jištění potápěčů bude provedeno ze strany Nové Rasovny a ve Spirálce za Belgickým sifonem bude potápěče očekávat skupina ve složení: L. Hájek, J. Moučka a P. Michl. Spojky mezy oběma jeskyněmi zajistí členové 06-15. Čas zanoření byl určen na 9:30 hod a limit pro nástup jistícího potápěče 50min. a 120min. V 9:40 hod sestoupili M. Hóta a K. Albrecht do sifonu. Po překonání kulisy předal M. Hóta K. Albrechtovi signál – OK- a po potvrzení pokračoval dále. K. Albrecht zůstal dalších 20 min pod kulisou pro případ pomoci a poté se vrátil M. Hóta se vynořil v jezeru sifonu a pokračoval řečištěm Belgické chodby, dále překonal Belgický sifon a po 90min se setkal s čekající skupinou, spojky ihned předali zprávu o úspěšném proplavání do N. Rasovny a celá akce byla ukončena.

Výsledek:

Podařilo se fyzicky spojit jeskyně Nová Rasovna a Spirálka. V koncové části sifonu v přímém směru tvořila snížení stropu pouze kulisa, poslední překážka bránící proplavání sifonu. Při manipulaci s vodící šňůrou v koncové části byla šňůra stažena do úžiny.

Zapsal: J. Zapletal

« originální zpráva 6 »